AGARSAFEN NEWS

Agarsafen ( Iguersafène )

1.Agarsafen , s tutlayt n tafransist ''IGUERSAFENE'', d taddart i d-yezgan deg umalu n Ukfadu, di  tɣiwant  n At-Yeǧǧar i d-yezgan deg usamar n temdint  Tizi Wezzu, di tlemmast n wakal-is i d-tella tɣiwant.

.Tebɛed azal n 70 i kilumitren ɣef temdint n Tizi Uzzu, azal n 25 ikilumitren ɣef temdint n Yiɛeẓẓugen, aɛlayet ɣef yilel azal n 890  n lmitrat, ɣur-s ugar n 4 000 imezdaɣ.

Sans titre

2.Aẓar n yisem  "Agarsafen"

Taddart n Wagarsafen tezga-d ger sin isaffen :

.Asif n at Ḥendis i d-yettawin seg usamar ar wenẓul,

.Asif n Lɛebd n lɛali i d-isubben deg ugafa ar unẓul,

.Sin isaffen-agi  mlalen deg unẓul n taddart, deg At-Ḥendis, yeffeɣ  ar wasif usardun.

 

3.Aẓar n wawal  "Agarsafen"

Agarsafen d awal uddis, d isem  yebḍan ɣef sin yiḥricen : Ger + Isaffen, di sin wawalen-agi i d-yeffeɣ  yissem n taddart Agarsafen’’ (ger sin isaffen).

*S tutlayt n tefransist "IGUERSAFENE"

*Ad naf kra n yimazrayen Ifransiyen, uran deg yidlisen-nsen isem n taddart  : "Iguersafène am wakken yella yakan ass-a, Iguersafen, Ighershafène, Ighuersafen", Highuersafen , ahat urant ɣef leḥsab n lmenṭaq ? 

 402650_2611033833207_1934928648_n

 4.Tuddar  i as-d-yezzin

Agarsafen, zzint-as-d sdis (06) n tudrin am umeqlas.

.Seg n ugafa-asamar : tella taddart n Mḥaga.

.Si tama n usamar : tella teẓgi n Ukfadu.

.Si tama n unẓul-amalu : tella taddart n At Σica akked taddart n Yiɣrayen.

.Seg umalu : tella taddart n Tifrit at umalek akked taddart n Buɛwan.

 

 

 

Cart-idjeur

 

5.Idarma akked yismawen n twaculin n taddart

Taddart n Wagarsafen, ɣur-s 37 n yismawen n twacult, tebḍa ɣef semmus (05) idarma : Imarjanen, At-Urabeḥ, Ibaxucen, Iqessuyen, Iẓenniɛen, yal adrum ad naf deg-s ugar n ukuẓ (04) n yisemawen n twacult :

5.1.Adrum n Imarjanen

Deg-s, At-Wakli, Ibessa, At-Bubuḥ, At-Wuccen, At-Muḥand, At-Imuhub, At-Qasi Usɛid

 

 • . At-Wakli ; s tefransist (Akli, Aklil, Akmoun)
 • Ibessa : Ibessa d adrum yebḍan ɣef tlata n twaculin, Ibessa, Imɛac, At-Farḥat ; s tefransist (Bessas, Hemmache, Farhah)
  • At-Bubuḥ ; s tefransist (Bouabba)
  • At-Wuccen ; s tefransist (Ouchène)
  • At-Muḥand ; s tefransist (Amimer)
  • At-Imuhub ; s tefransist (Saïchi)
  • At-Qasi Usɛid ; s tefransist (Sahed, Kanès)

5.2.Adrum n at Urabaḥ

Deg-s, At urabaḥ, At uqasi,  At ucelhab, Iẓenniɛen ufella.

 • At-Urabaḥ ; s tefransist (Raâb, Hemrani)
 • At-Uqasi ; s tefransist (M'hennache)
 • At-Ucelhab ; s tefransist (Chellah)
 • Iẓenniɛen n ufella, s tefransist (Zenine)

 

5.3.Adrum n Ibaxucen

Deg-s, At-Imesεud, At-Uyaḥya, Iḥedducen, Iḥeddaden, At-Mraḥ,  At-Mḥend.

 • At-Imesεud ; s tefransist (Messaoudène, Messaoudi)
 • Iḥedducen ; s tefransist (Heddauche, Haddou)
 • Iḥeddaden ; s tefransist (Heddad)
 • At-Mṛaḥ ; s tefransist (Amrane)
 • At-Mḥend ; s tefransist (Mane, Mohelbi)
 • At-Uyaḥya ; s tefransist (Bakour, Bakouche)

5.4.Adrum n Iqessuyen

Deg-s, Iqesuyen.

 • Iqessuyen ; s tefransist (Kessouar, Kassouri, Kessous)

5.5.Adrum n Iẓeniɛen ( Iẓenniɛen n wadda )

Deg-s, Iẓarriwen, At-Umeẓyan, At-Qasi, At-Aḥmidan, At-Brahem, At-Lḥusin.

 • Iẓerriwen ; s tefransist (Zerioul, Zérifi)
 • At-Umeẓyan ; s tefransist (Mezine, Mezini)
 • At-Qasi ; s tefransist (Kessal, Kaïs)
 • At-Brahem ; s tefransist (Brahmi)
 • At-Lḥusin ; s tefransist (Lahouazi)
 • At-Aḥmidan ; s tefransist (Hammidi)

6.Agraw n yidarma akked yismawen n twaculin n taddart

11705225_996395360424081_4425273151176970266_n

 

7. Agzul deg Umezruy n taddart

1.Send tagrawla n 54 :

Si zik ar ass-a taddart tebna s isuḍaf, ad naf tesqamut n taddart d nettat i yettḍebbiren, deg-s ad naf Lamin d ṭṭemman, yal adrum ad yesɛu ṭṭamen-ines, d nutni i iferrun timsal gar imezdaɣ, tasqamut n taddart neɣ akken i as-neqqar : « imɣaren n taddart », d nettat i d-ajgu n waɛrur n taddart.

Zik imezdaɣ n taddart mmugren lḥif n ddunit s lxedma n tmurt, tibḥirin d lmal,  imezdaɣ n taddart ddukulen akken ad tifsus teɛkemt fell-asen, am win yesɛan am win ur nesɛi, imezdaɣ yettili-d leqder gar-asen, ttilin isuḍaf iten-yesɛedlen akken llan.

Di tlata n tɣemmar n taddart ad naf mazal ar ass-a iɛessasen bedden d inigan n yal tallit, d ssellaḥ  i iɛussen taddart, mazal ar ass-a lɣaci ttqadaren imukan-agi, di tama ufella n taddart ad d-naf aɛessas n Txerrubt, di tlemmast n taddart aɛessas n Teẓrut, di ṭṭerf n taddart Sidi Aḥmed Udris (Sidi Ḥendris).

Si zik imezdaɣ n taddart tteklen kan ɣef yiman-nsen, d wayen yexdem ufus-nsen, mazal lǧarra n tesyar n waman tiden  s wayess ẓẓaden irden, d tisyer xedmen imezdaɣ n yimern-nni s ifassen-nsen, ad d-naf deɣaen lǧarra n lemɛansrat n zzit, tiden xedmen imezdaɣ n yimiren-nni s ifassen-nsen, tell aula d lǧarra n l’fur anda i d xedmen lqarmud, iqermud s-wayess qqarmeden akk yixxamen n taddart.

Tulawin n taddart ula d nunti ttikint di lebni n yixxam-nsent ɣer yidis n yirgaz, ttikint di lebni n taddart ɣer yidis n yirgazen.

Taddart si zik tebges i kullec, imezdaɣ-is zgan dduklen  iwayen akk i as-nilaqen, Asmi d-yeffeɣ ad bnun aɣarbaz di taddart, win id sbedden d amray akken ad t-yebnu, yugi, imi abrid ur yewwiḍ ara ɣer taddart, yenna-asen : aɣarbaz-agi ur txeddemɣ ara anda ur tettaweḍ ara sselɛa-w, ddmen imezdaɣ n taddart ṭṭfen di yiwen n rray, ad ad-ssiwḍen sselɛa-nni d nutni ɣer umkan, syinna Arumi-nni yeqbel akken ad t-yebnu.

 

2.Di tegrawla n 54 / 62

 

Taddart n Wagarsafen d taddart yekren mgal Afransis di ssaɛa tamenzut asmi tekker tegrawla. Ḥekkun-d ɣef Bukeffus d yiwen umezdaɣ yefɣen ɣer umadaɣ mgal Afransis deg useggas n 1928, asmi yettwaṭṭef wwint ɣer lḥebs n Kayan, dinna i yemmut.

Asmi tendeh tegrawla n 54 imezdaɣ n taddart  terra i teɣri n Lmuǧahidin, tekker mgal lemḥella n Ufransis, tugi ad as-teknu i uzeglu-ines, ḍeffren atmaten-nsen yefɣen s adrar, amur ameqran deg-sen ur ɛeddan ara 30 n yiseggasen.

 

Taddart tuɣal d axxam n Yimjuhad, syinna  i yettɛedday kullec, tagulla, isallen, d ayfi lemḥella n Ufransis tessers-d lḥers d lɛessa meqren ɣef taddart-a.

Lqayed d laḥkum Afransis yeḥres imezdaɣ id yeqqimen akken ad alsen, ad ddun yid-s, maca xas akken alsan, alsan i lfayda n Lmuǧahidin, imi Imjuhad d widen d ikeččmen sya ɣer da ar taddat xas akken tella Lka sdaxel n taddart, maca widen akken yelsan ttɛassan ɣef widen yeffɣen d Imjuhad. Asmi agad-nni yelsan ugaden ad ttewkecfen, nnan-asen Yimjuhad ad ddum yid-sen uqbel ad asen-ifiq Ufransis. Fɣen taddart qqimen-d deg-s ala imɣaren , tilawin akk d igardan. Azekka-nni Afransis  yejjemɛ-d imezdaɣ d-yeqqimen, ttxemmimen amek ara asen-xedmen.

Amennuɣ n qennic d win yefkan tiɣrit i lmeḥella n Ufransis, ayen yeḍran ass-nni mačči akken id as-yenwa ad as-teḍru, yefhem akken imezdaɣ n taddert-agi ffɣen-as afus ddan d Yimjuhad, Afransis yejmeɛ lɣaci n taddart ɣer umkan iwumi qqaren ALMA, ggren-ten  ɣer sdaɣel n uɣarbaz akken ad ten-ssarɣen, iḥun Rebbi aya ur d-yeḍri ara, dɣa wwin 65 n yergazen d imeḥbas, di lḥebs n wa ɣer wa, alarmi d sebḥen di Barwagiya. Widen d-yeqqimen amur ameqran deg-sen d tilawin d igerdan, yessufeɣ-iten Ufransis si taddart dɣa sserɣen-tt, aya yeḍra ass n  4 décembre 1957. 

Deg usefru-yagi n Tedaḥmant, d tamezdeɣ n taddart-a, ad nwali deg-s amek lemḥella n Ufransis yessreɣ Taddart :

Asefru n Nna Wenisa Tadaḥmant

 

Nekk ul-iw yugi ad yettu

Lbaṭel iyi-tga Fransa

Teqqes-iyi tuqqsa n uzrem

Deg wul-iw teǧǧa ccama

Asirekyi amezwaru

Xdmen-aɣ-id lqewwa

 

Neffeɣ-d ɣef lxemsa n ssbaḥ

Lqahwa ur neswi ara

Neffeɣ-d s iɣil urẓu

Ihedreɣ-d lyuṭna

Ihedder-aɣ-d ur nefhim ara

Aɛlaxater ur neɣri ara

Yessfehm-aɣ-d Uqbayli

Yenna-d ad ttɛeddim s Alma

Nruḥ neqqim deg yifeǧǧi

Fell-aɣ tekkat lahwwa

Irgazen ruḥen d lesdur

Lxalat deg ttnasfa

 

Tekker laṭak i Qennic

Nɣan-asen-id lyuṭna

Trefd-it-id likupṭir

Ssersent i tala n wadda

Wwin-d lgaz d uceṭṭub

Ad aɣ-sserɣen d tama

At Rebbi zzin-d ɣef rrif

Xas caɛlen-tt nettat tensa

 

Mi d-yeɣra Muḥend Ulḥaǧ

Muḥend Ulḥaǧ Ibessa

Yeɣra-as-id i tḥaǧet

A yemma awiten d tama

A setti ddaklemt s axxam

Ruḥemt ur farqemt ara

Ṭṭlam yaɣli-d fell-aɣ yiḍ

Lɣaci ur yettwali ara

Newweḍ s iɣil urẓu

Nufa lɛeskar yeqwa

Yella Taher Iqessuyen

D amusebbel ɣef tewra

Ihder-asen s trumit

Yegga-d abrid nɛedda

Hudden taxxamt n txarrubt

Netta yettbabba-d ijga

Nruḥ mi newweḍ s axxam

Nufa tawaɣit teḍra

Xeḍlen rreẓq d leɣber

Tadyant i aɣ-tegga Fransa

Ttnaɣen ɣef Lzzayer

Lzzayer ur tt-wwin ara

Lzzayer wwin-tt yemjuhad

S idammen n ccuhada

                                  -Wenisa Tadaḥmant-

 

Sans 31

Sans titre

ss

Ur nezmir ara ad d-nini s imeslayen, tiɣrit yessers Ufransis deg yimezdaɣ n taddart-a, akk d taɛkemt ɛebbant tlawin-is,  dayen ur d ttfakan imeslayen, mazal ar ass-a cwami n uɛekkaz Afransis, akk d cwami n tegrawla, lɣaci n taddart ruḥen tt-nemḍaren si taddart ar tayeḍ, akken alarmi d asmi tefra tegrawla. Asmi tefra imezdeɣ n taddart uɣalen-d ɣer taddart-nsen akken s leǧruh n tegrawla, ufan-d taddart yečča-tt uhicur d inijjel, ixxamen-is uɣalen d ixarban, aɣlin, yessaɣlin lemḥella n Ufransis, cwami n aressas d dduxan n tegrawla yessebrek izenqan-is, timest tessraɣ tizemrin d tneqlin d yal d aseklu yellan deg-s, kra deg-sen qquren beden d isɣaren.

Xas ma ufan-d taddart tuɣal d amadaɣ, xas ma ixxamen-nsen ur d banen ara deg yinijjil d uhicur, xas ma leǧruḥ n tegrawla mazal qqazen deg wulawen-nsen, xas ma tagrawla tessegra-d degsen tuǧǧal d igujilen maca imezdaɣ n taddart begsen afus deg ufus, argaz, tameṭṭut s-bedden taddart-nsen, bnan ixxamen-nsen, uɣalen zedɣen-tt.

Tegrawla teǧǧa-d imeṭṭawen d leḥzen, teǧǧa-d tuǧǧal d igujilen, teǧǧa-d cwami deg yimecṭaḥ d imeqranen. Imezdaɣ ttnadin ansi ara asen-d-yekk kra, ulac, uɣalen begsen afus deg ufus cemmren iɣallen-nsen, ssulin ixxamen-nsen. Di lawan-nni imezdaɣ n taddart bnan timeqbert d azamul  n leqder i ccuhada yeɣlin ɣef timunnent n tmurt n Lzzayer .

iguersafene-

Ad d-naf deg yisefra-agi n tlawin n taddart, lḥif iɛeddan ɣef imezdaɣ n taddart sumata : 

 • Iyi-iɣaḍen d mmi
 • Iruḥ yeǧǧa-d abernus-is
 • Ḥewwes-aɣ-d axxam n “refuge”
 • Ur d-ufi tamtilt-is
 • A yemma yelha “le courage”
 • Yeǧǧa-am-d ttarix-is

 

 • Iɣaḍ-iyi mmi ameɛzuz
 • Iruḥ yeǧǧa-id lbista
 • Ḥewwes-aɣ-d axxam n “refuge”
 • Ulac iwumi d-zga
 • A yemma yelha “le courage”
 • Tag-i d lgirra

                                     --Taɛejjuṭ--

 

 • A wi ḥedren i « l’attaque »
 • Ddaw at Tewwurt
 • Yeṭaki Rabaḥ at Urabaḥ
 • D netta i yesnen tamurt
 • Saḥḥit i Wagarsafen
 • Fɣen-d argaz tameṭṭut

 

 • A tamɣart mmi-m yemmut
 • Idammen-is ur mḍilen ara
 • Mmeḍlen-t lǧunud deg yiḍ
 • Deg uzal ugaden Fransa
 • Ma ẓriɣ-t-id ar d mxelleɣ
 • Ma qqimeɣ d mmi n tasa

 

 • A tamɣart mmi-m yemmut
 • Idammen-is ur mḍilen
 • Mmeḍlen-t lǧunud deg yiḍ
 • Deg uzal ugaden Irumyen
 • Ma ẓriɣ-t-id ar d mxelleɣ
 • Ma qqimeɣ d mmi aɛzizen

 

 • Lɛeslama-nsen i yimjuhad
 • I d-yekkan Tigerwin
 • S ufella alsan-d ibrenyas
 • Ar sdaxel dlen-d tiḥzamin
 • Lgirra ad tefru am ass-a
 • Ad nawi tiɛellamin

.       .  Lɛeslama-nsen i yimjuhad

 • I d-yekkan Tala ufella
 • S ufella alsan-d ibrenyas
 • Ar sdaxel dlen-d lbumba
 • Lgirra ad tefru am ass-a
 • Ad nawi drapu s lahna

                                  --Nna Faḍama--

 

 • Lɛeslama i yimjuhad
 • Anda llan Wagarsafen
 • Iceggeɛ-asen-d Aɛmiruc
 • Di seɛɛa ad mlilen
 • Xedmen lumbiskad
 • Ɣeḍlen lkumba Irumyen
 • Aɛmiruc yezga-d yefraḥ
 • Di taddert n yimjahden

 

 • Lɛeslama i yimjuhad
 • Imi d Agarsafen merra
 • Iceggeɛ-asen-d Aɛmiruc
 • Ad mlilen di ssaɛa
 • Wwḍen xedmen lumbiskad
 • Ɣeḍlen lkumba Fransa
 • Aɛmiruc yezga yefraḥ
 • Di taddert n zzuɛama

 

 • Wer neḥdir wellah ar yertaḥ
 • I laṭak n tenɛimin
 • Yeṭṭaki Cellaḥ Muḥend
 • Bu laɛyun tiberkanin
 • Yeɣḍel lkumba alarmi tfuk
 • Yegga lkuraj I tudrin

 

 • Yeɣli Muḥend Ucelhab
 • Anwa ara iqelben ikumya
 • Tarbaɛt-is ḥeznen irkel
 • Ugin ad ččen lmakla
 • Iɣaḍ-iyi umkan-is
 • Imi ur yesɛi ddarya

                             --Nna saḥra--

 

3.Seg wasmi tefra ar ass-a :

Imezdaɣ n taddart lḥif ɣef lḥif, xas akken tefra mazal laɛtab yeskarkiriten, maca ẓran ala tadukli akk d tegmat ara ten-yessufɣen d lḥif ttidiren, begsen argaz tameṭṭut, yal wa s wayen yezmer, yal wa akken yessen. Taddart ssulin-tt warraw-is , ciṭuḥ, ciṭuḥ, tettali taddart tettuɣal am zik-is, s tdukli n yimezdaɣ tebda tettifsus taɛkemt. Deg useggas n 86 tecɛel trisiti.

P1010088

Di tallit-nni n rrebreb imezdaɣ n taddart ɛussen ɣef lḥerma-nsen, kkren mgal n rebrab, dduklen am yiwen. Deg useggas n 98 taddart tessekcem aman s ixxamen, tessenqes taɛkemt i tmeṭṭut. Imezdaɣ n taddart  ur arǧin ara adabu akken ad ssalin taddart, imi isurifen akk i gren, d asaḥnunef d uzuɣer, urǧin id qqḍan taɣewsa-nsen, begsen am akken uɣen tannumi, wa s udrim-is, wa s yiɣil-is wa s tektiwin-is, xedmen « un musée » d tajmilt i ccuhada, d yemjuhad, d tuǧǧalt, akken yal tasuta ad t-id aff , akken tasuta i tayed ad teẓẓer laɛtab sɛeddan imezdaɣ n taddart  di tallit-nni n tegrawla n Ufransis, d win ara d yeqqimen d inig n yal tallit i yal tasuta. Arnan bnan timeqbart anda ara meṭṭlen akk imezdaɣ n taddart. Deg useggas n 2001 arnan uzlen skecmen-d tilifun ɣer taddart.

Leqdic mačči d win iḥebsen, di yal tallit, iɛeggalen n tesqamut n taddart tqeddec deg usnerni d usegmu d ucebbaḥ n taddart, ad dnaf tasqamut n taddart, tuzzel akken ad d-ssekcem Lgaz, tufa-d ttawil i yiḍumman n taddart, texdem « une place public » di tlemmast n taddart, tseggem iberdan-is.

Leqdic mazal yettkemmil, s laɛnaya n tesqamut n taddart d imezdeɣ-is. Ugar n 50 n yiseggasen-aya seg wasmi tefra tegrawla, mazal taddart tbedd, tuɣal am aḥriq ijeǧǧigen, aya s laḥmala i ttḥemlen warraw-is, fkan-d tazmert-nsen, adrim-nsen, akud-nsen, tiktiwin-nsen akken ad tt-bedd taddart lebda, xas ma tegrawla tesnegrit, maca aḥyan-tt-id warraw-is.

 

MESSAOUDENE  Fahim

04  mars  2012

 __________________________________________________________________

IGUERSAFENE, Un Village de 99 Martyrs ; Un Village, Un Symbole.

 

 

___________________________________________________________________

 

Posté par mohouvouj à 19:49 - - Commentaires [0] - Permalien [#]


06 février 2016

Formation d’initiation en Informatique ( Word, Excel… )

12647241_668790063224235_4610003673643840040_n

 

AVIS

Il est porté à la connaissance des citoyennes et citoyens qu’une Formation d’initiation en Informatique ( Word, Excel… ) sera assurée aux personnes désirant y participer.

Les inscriptions se feront au niveau du cyber :
Du 06 février 2016 au 15 février 2016

Dossier à fournir :
Fiche de santé récupérée au bureau d’accueil
01 certificat de scolarité 
02 extraits de naissance N°12
01 fiche individuelle
04 photos d’identité 
03 enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat
Les frais d’inscription : 30 DA
Les frais de participation : 1200,00 DA/ 3 mois

Pour tout renseignement contactez 
Mr MESSAOUDENE Fahim 

Association Culturelle ALMA

Posté par mohouvouj à 08:38 - - Commentaires [0] - Permalien [#]

Formation piquage et montage de vêtements

Debuter-machine-coudre-285x160

 

AVIS

Il est porté à la connaissance des citoyennes et citoyens qu’une Formation piquage et montage de vêtements sera assurée aux personnes désirant y participer.

Les inscriptions se feront au niveau du cyber :
Du 06 février 2016 au 15 février 2016

Dossier à fournir :
Fiche de santé récupérée au bureau d’accueil
01 certificat de scolarité 
02 extraits de naissance N°12
01 fiche individuelle
04 photos d’identité 
03 enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat
Les frais d’inscription : 30 DA
Les frais de participation : 1200,00 DA/ 3 mois

Pour tout renseignement contactez 
Mme BOUABBA Ghania

Association Culturelle ALMA

 

Posté par mohouvouj à 08:37 - - Commentaires [0] - Permalien [#]

10 janvier 2016

Iguersafene, Célébration de YENNAYER 2966


Particulier ce jour malgré le manque et l'engouement de l'assistance a la conférence du grand Mr Younes ADLI qui a confirmé encore une fois que y'a pas lieu de ce douter du patrimoine légué par non pas les grecs ou romains mais bien de nos encestres les berbères, y avait également Brahim ATH GHOBRI avec son nouvel album TAƔERMA ,quant à nos chérubins ils ont marqué leurs présence avec des sonorités en THAMAZIƔTH ,
Magnifique ont été nos vieilles mères dépositaires du répertoire traditionnel villageois ,avec cette maîtrise de l'art culinaire ancien


09/01/2016

IGUERSAFENE, La Caravane Berbère "ARRAC N UCEQQUF", du village

Iguersafene, Rencontre avec Brahim At-Ghovri, autour de son album Taɣerma 1/2

Iguersafene, Rencontre avec Brahim At-Ghovri, autour de son album Taɣerma 2/2

IGUERSAFENE, La conférence de Mr Younès ADLI ''Amezruy n Yennayer'" 1/3

IGUERSAFENE, La conférence de Mr Youès ADLI ''Amezruy n Yennayer'" 2/3

IGUERSAFENE, La conférence de Mr Youès ADLI ''Amezruy n Yennayer'" 3/3

Posté par mohouvouj à 07:13 - Commentaires [0] - Permalien [#]

03 janvier 2016

IGUERSAFENE, célébration de YENNAYER (Asfugel n Yennayer 2966)

afichage yennayer Tamazight

afichage yennayer

YENNAYER

Yennayer d aggur amenzu n useggas n Yimaziɣen, d ansay yellan deg waṭas n tmura n tefriqt n ugafa d wanda ttidiren akk Imaziɣen deg ukuz n tɣemmar n ddunit. 950 n yiseggasen send talalit n Sidna Ɛisa, Cacnaq, agellid Amaziɣ, ad yesbedd tagelda-ines tis 22 di tmurt n Maser, aseggas-nni ideg-i yerbeḥ ugellid amaziɣ Cacnaq ṭṭrad-ines ger-as d Iferɛunen. Seg yimir-nni i bdan Imaziɣen ḥessben ussan, yebda uwitay n Yimaziɣen.
Yennayer d aggur isfilliten i lxir d rrbeḥ. Yal tawacult tettmagar-it s imensi n sebɛa n yisufar, timezla n yiyuzaḍ, ttesḍila i uqcic d ilulen deg useggas-nni.

Asefru

Yewweḍ-d umenzu n yennayer
D ixef n useggas amaynut
S rrezg d lferḥ i ten-mmuger
S taḍṣa i as-neldi tawwurt
D talwit ara aɣ-d-yezzuzer
Tagmat deg wul ad ten-ẓẓu-t

Nettmagar-it s tmezla n yiyuzaḍ
D seksu bu sebɛa n yisufar
Tiɣri-s tekka-d agemmaḍ
Telḥa-d leḥwari n tuddar
D izen n tegmat i yessawaḍ
Iswi-s yesni-d idurar

Yennayer d azamul n Leqbayel
D azamul n Yimaziɣen meṛṛa
Teddukel tsekkurt d iḥiqel
Isem-is inuda-d akk timura
Yal wa amek ara t-yessfuggel
Nekni nhegga-yas-d tameɣra

Tansa n Talsa

*********

Avis
.
Dans le cadre de la célébration de YENNAYER 2966, l’ensemble des citoyens sont invités, le samedi 09 janvier 2016.

Aux programmes:

. Exposition permanente à ALMA

. 10h00 : Caravane Berbère accompagnée de THISLITH et de la troupe du chant ancestral «TAGARSAFT» du village.

. 11h30 : Concours de la dictée en TMAZIƔT
. 12h00 : Concours du meilleur repas traditionnel

. 12h30 : Réception à l'honneur «doyen du village»

. 14h00 : Conférence-débat Avec Younès ADLI, Docteur en langues, littératures et sociétés, linguiste, sociologue, journaliste-écrivain, militant de la cause Amazigh, de la démocratie et les droits de l’Homme.
Il a fondé l’un des premiers journaux indépendants en Algérie «pays (Tamurt)»
Thème «Yennayer»

. 15h00 : Rencontre artistique avec le chanteur
Brahim At-Ghobri suivi des dédicaces de son CD.

. 16h00 : Remise des cadeaux et des titres


NB : Le concours du meilleur repas traditionnel est ouvert à tout désirant participer, et de déposer son plat le jours-ṃême au siège de l’association avant 12h00.

*****************************************
Ulɣu

Ilmend n Yennayer, ixef n useggas amaynut n Yimaziɣen 2966, Imezdaɣ n taddart ttunecden ad ḥedren deg usfugel ara d-yilin ass n 09 yenayer 2016.

Ahil:

. Timzikent deg umraḥ n ULMA.
. 10h00 : Taɣlamt n tgelmusin d iselsa n igelliden n Yimaziɣen, ad ten-id-teḍfer teslit akked d yizlan n temɣarin n taddart.
. 11h30 : Timzizelt n tzabut n TAMAZIƔT
. 12h00 : Timzizelt n tiremt tamensayt n tmurt n Yiqbayeliyen.
. 12h30 : Tajmilt i umdan n taddart meqqren akk di laɛmer

. 14h00 : Asarag ara d-yefk Mass Younès ADLI,
Asentel : «Yennayer»
. 15h00 : Timlilit d unaẓur Brahim At-Ghobri,
Aznaz d ubuddu n uḍebsi-ines amaynut «ɣerma»

. 16h00 : Tikci n warazen akked tfelwiyin

Tasqamut n taddart, ass 03 yennayer 2016

NB:
*Timzizelt n tiremt tamensayt n tmurt n Yiqbayeliyen, teldi tiwwura-s i imezdeɣ n taddart meṛṛa. Wid ara yettikin ilaq-asen ad sersen
tibaqiyin-nsen ass-nni n tmeɣra uqbel 12h00.

Posté par mohouvouj à 23:56 - Commentaires [0] - Permalien [#]


20 décembre 2015

IGUERSAFENE, Accueil le P'APC de Maatkas, ses comité de village et leurs associations, 19/12/2015

IGUERSAFENE, Accueil le P'APC de Maatkas, ses comité de village et leurs associations

Posté par mohouvouj à 09:14 - Commentaires [0] - Permalien [#]

16 décembre 2015

Le Chanteur ZAYEN, Visite le village IGUERSAFENE

Le Chanteur ZAYEN, Visite le village IGUERSAFENE, accompagné de son frère Lyazid le peintre, le 15/12/2015, dans le but de son reportage avec l'équipe technique de Dzair TV
.

Le Chanteur ZAYEN, Visite le village IGUERSAFENE

Posté par mohouvouj à 23:47 - Commentaires [0] - Permalien [#]

13 décembre 2015

Histoire de la " Commission des Officiers Libres d'Akfadou"

Histoire de la " Commission des Officiers Libres d'Akfadou"

Histoire de la " Commission des Officiers Libres d'Akfadou"

Par Abdelaziz Ouali dans la Revue 1er Novembre de l'ONM et Traduction de Chourar Said

 

L’appellation « Commission des Officiers Libres » est ancienne et est connue de tous et elle est utilisée par toute armée qui projette de réaliser un changement dans le système politique d’un pays puisque cette commission est un début de commencement à partir d’elle et sous sa conduite pour donner une certaine légitimité à ce changement opéré comme ce fut le cas en Égypte en 1952 avec l’apparition de la «  Commission des Officiers Libres »sous le commandement du Général  Mohamed Najib qui a mis fin au régime royal  dans le pays et l’instauration d’un régime républicain. C’est la même chose concernant l’Irak en 1958 avec l’apparition de la «  Commission des Officiers Libres » sous le commandement du Général Karim Qassem qui réussit à son tour aussi à faire tomber le régime royal dans le pays et l’installation d’un régime républicain en son sein.

Cette appellation qui, depuis, a cessé d’exister a disparu du dictionnaire des appellations utilisées fortement à notre époque et a été remplacée par une autre appellation plus exacte et plus explicite, à savoir «  Conseil Militaire » mais quelle que fut la situation,«  les Officiers Libres d’Akfadou » ont annoncé la création de leur«  Commission des Officiers Libres d’Akfadou » au cours des derniers jours du mois de septembre 1959 mais il était connu qu’il n’y avait pas surtout le territoire de la Région 4 de la Wilaya 3 de régime royaliste à renverser et à remplacer par un autre républicain et que cette situation ubuesque se résumait dans les points suivants : 

1. Le Commandant Mohand Oulhadj, très connu de tous pour son honnêteté, son dévouement, ses valeurs morales indéniables, son ouverture d’esprit et pourquoi pas ? sera remplacé par le chef symbole, le Colonel Amirouche en Mars 1959 lorsqu’il quitta le territoire de la Wilaya 3 sous les yeux de centaines de moudjahidin au Quartier Général de Tagma,

2.Le Commandant Mira paraissait atteint par la monotonie de la vie facile dans les bases arrières de Tunisie et cela avait affecté son moral et il  projetait de rentrer dans les maquis de l’intérieur pour continuer la lutte par le sacrifice suprême. Il traversa la ligne Maurice minée et électrifiée en Mars 1959 et arriva dans la région de la  Soummam pour continuer la lutte libératrice,

3. Le Commandant  Hamimi Oufadel aussi très connu de ses semblables par sa droiture, sa bravoure,  son dévouement  au combat, son attachement aux valeurs de l’islam était désigné par le Colonel Amirouche lui-même dans ces termes : «  Si le chef Si Mohand Oulhadj venait à tomber au champ d’honneur, il sera remplacé par Si Hamimi dans le commandement de la Wilaya 3 ».

C’est ainsi que «  Les Officiers Libres d’Akfadou » annoncèrent leur mutinerie contre la légitimité et le commandement de la Wilaya 3 et ce le 20 Septembre 1959 par une motion contenant leur réprobation totale et les raisons qui les ont poussé dans cette voie ainsi que les mesures envisagées par eux pour affronter les situations futures.

Les réactions des djounouds de la Wilaya 3 :

La totalité des moudjahidin de la Wilaya 3 désapprouvèrent cette action de mutinerie des «  Officiers Libres d’Akfadou » et beaucoup d’entre eux la dénoncèrent à tel point qu’ils la considérèrent comme un prolongement de l’opération «  bleuite » révolue et que d’autres la mirent sur le compte des activités menées parles services de contre-espionnage français dans les rangs des patriotes d’Akfadou dans le seul but d’éparpiller leurs efforts et de les affaiblir surtout par le choix du moment qui coïncide étrangement avec l’arrivée des renforts du Général Challe dans la région. Ils les considéraient comme venant appuyer les troupes du Général Challe pour briser  le Commandement de la Wilaya 3. Un officier supérieur du Commandement de la Wilaya3  considérait cette révolte comme une œuvre des Services Secrets Français en appui à l’opération    « Jumelles »  et ce travail de fractionnement mené par le 5ème Bureau spécialisé dans la propagande et le contre-espionnage visait la destruction du commandement de la Wilaya 3, son affaiblissement et l’instauration d’un climat de terreur dans les rangs des patriotes par la guerre psychologique comme arme.

Allons à présent vers les facteurs qui ont poussé les«  Officiers Libres d’Akfadou» vers cette rébellion et nous pouvons en énumérer :

1.  Les facteurs implicites qui varient d’une personne à une autre :

-Il y avait parmi eux un groupe de moudjahidin qui se considéraient «  aptes et assez compétents » pour prétendre à une promotion dans leurs carrières militaires alors qu’ils voyaient d’autres, sans capacités réelles ni bravoure ni ancienneté dans le combat,  qui en ont bénéficié et ils ont fini par se solidariser avec les mutins,

-il y avait parmi eux un groupe de moudjahidin qui avaient subi des interrogatoires musclés et des tortures inhumaines au quartier général Batih d’Akfadou et s’ils sont ressortis vivants, c’est grâce en partie à la volonté divine d’épargner leurs vies et ceux-là encore se solidarisèrent avec le groupe,

- il y avait parmi eux un groupe de moudjahidin qui ont été sensibles à l’appel contenu dans la «  Paix des Braves » proposée par le Général De Gaulle et qui faisait son chemin dans les rangs des maquisards et qui rejoignirent le groupe des mutins,

-il y avait parmi eux un groupe de moudjahidin qui levaient la remarque que «  tous les officiers supérieurs étaient nommés parmi ceux d’une région bien distincte et de ce fait en étaient exclus tous les autres » et qu’il n’y avait aucun respect des compétences et du mérite dans la promotion des cadres et ceux-là aussi avaient rejoint les mutins.

Qui sont ces rebelles ? Ce sont ces éléments qui se sont ligués dans cette «  Commission des Officiers Libres d’Akfadou »dans leur globalité mais la majorité d’entre eux n’étaient ni des officiers ni  même des sous-officiers mais juste des djounouds de la compagnie  «  Si Allaoua » et avec eux quelques militants de la Région 4 de la Zone 2 et parmi eux, nous citerons : Tahar Louta, Ferrani, Redjradj, Oukabiou,Ouardani…et tous sous la férule de Si Allaoua chef de la rébellion.Des liens indéfectibles  me liaient à certains d’entre ces rebelles,des liens d’amitié réelle, de lutte au sein des maquis et je citerai :

- L’officier en chef Si Allaoua que j’ai connu sur le terrain de la lutte depuis l’année 1957 et il était très connu pour ses qualités éprouvées dans le travail au profit de la Révolution… Il fut cet officier qui, à la tête de sa compagnie, avait mené  plus de 30 combats au niveau de la Soummam et il faisait preuve de qualités telles le secret, un parcours honorable, des valeurs morales inouïes, des comportements positifs. Il était aussi très attaché aux valeurs islamiques et était pieux à l’extrême comme il jouissait d’un respect vérifié auprès de tous les moudjahidin, des mousseblines, des citoyens de la région et de tous les chefs de la Révolution.  L’amitié au combat nous unissait tous dans cette Région 2 et il me demandait souvent d’adresser  une parole d’orientation aux combattants de sa compagnie, ce que  je le faisais avec dévouement. Mais il fut induit en erreur pour se faire le porte-parole des rebelles ligués dans cette «  Commission des Officiers Libres d’Akfadou »,

- L'officier  en chef Si Sadek Ferrani que j’ai connu sur le terrain de la lutte depuis l’année 1957 quand il était commandant de la Zone 2 de la Région 2. Il était un homme qui avait des  compétences diverses qui le prédestinaient aux hautes responsabilités dans les rangs de l’ALN. Il adhéra à la Révolution dès son déclenchement et il avait une solide culture en langue française et une intelligence avérée, un esprit  vif, une tolérance inégalable, des valeur smorales établies et des comportements positifs, ce qui fit qu’il eut à jouir durespect de tous les moudjahidin, de tous cadres et des citoyens. Je n’ai jamais eu à relever sur lui lors de ma visite dans la Région 2 Zone 2 que dévouement et abnégation au service de la Révolution et du combat libérateur. Son engagement dans cette « Commission des Officiers Libres d’Akfadou »est une erreur dans laquelle il fut impliqué,

-L’officier en chef Si Ahmed Kadri que j’ai connu depuis l’année 1957 après sa désignation comme responsable des Wakfs au niveau de la Wilaya 3 après l’éviction  de Cheikh Sadek originaire de Béni Yenni que l’expérience du terrain a relevé comme étant un homme voué à l’éducation et à l’enseignement et non à la gestion. En effet, le professeur Kadri était détenteur d’un savoir académique prouvé et je soulignerai qu’il était un enseignant de l’Association des Oulémas dans ses écoles libres et lors du déclenchement de la Révolution, il rejoint très tôt ses rangs et obtint des promotions dans la responsabilité jusqu’à devenir commandant de la Zone 2 Région 2 avant d’être ensuite désigné membre du Tribunal d’Akfadou pour statuer sur la «bleuite ». J’ai travaillé avec lui durant une importante période et je n’ai vu en lui qu’un homme de bien et un sérieux vérifié dans la tâche et un dévouement avéré à la Révolution…Mais il fut aussi influencé pour rejoindre la «  Commission des Officiers Libres d’Akfadou » pour devenir un membre à part entière,

- L’officier en chef Si Tahar Louta que j’ai connu depuis l’année 1956 dans le Bassin de la Soummam en qualité de commandant d’une cellule qui s’est illustrée en donnant des leçons à  l’ennemi dans la région. Je l’ai connu sur le terrain depuis cette date et il était très vaillant, attaché à sa religion et pieux, aimé de tous et jouissant de l’estime de tous ses frères et cadres pour ses qualités morales, son dévouement et ses comportements exemplaires. En effet, j’ai vécu avec lui et je n’ai décelé en lui que l’attachement à la Révolution, le sérieux dans le travail et le respect de tous.

Ce sont là quelques exemples les plus en vue de cette «  Commission des Officiers Libres d’Akfadou » ! Et pour les facteurs ayant contribué à pousser ces éléments à adhérer à une telle organisation, je vous ai relaté les raisons implicites et à présent, je vous présenterai les facteurs essentiels, et ils se résument en :

2.Les facteurs essentiels : C’est un ensemble de points contenus dans leur motion dont on citera par exemple :

-exigence du respect des décisions de la Soummam qui stipulent la primauté de l’intérieur sur l’extérieur,

-retard dans la régularisation des allocations aux moudjahidin,

- arrêt des liquidations physiques des moudjahidin accusés  dans l’opération«  bleuite »,

- arrêt des soutiens financiers vers la Zone 2.

Comme il fut décidé sur le vif une prise de mesures applicables sur le champ et qui sont :

-cessation de toutes activités militaires sur le terrain et de toute insubordination vis-à-vis des ordres émanant du Commandement de la Wilaya3,

-arrêt de l’acheminement de tous  rapports périodiques au quartier général du commandement. Mais  la raison la plus explicite et la plus directe qui constitua la goutte ayant fait déborder le vase et non présente dans leur motion, elle fut la prise de bec violente entre l’officier en chef Si Allaoua commandant de la compagnie d’Akfadou et le Commandant Mira lors de la visite de ce dernier dans cette région. En effet, Si Mira demanda de mettre à sa  disposition 5 éléments aguerris de sa compagnie pour les intégrer dans sa garde personnelle et cette demande mit Si Allaoua hors de lui allant jusqu’à refuser l’insistance du chef hiérarchique dans la forme et dans le fond. Cette prise de bec aurait pu dégénérer en violente bataille armée surtout lorsque Si Allaoua exigea de Si Mira de quitter les lieux et ne plus y revenir de sitôt !

En effet, depuis cette violente opposition entre les deux hommes, il y eut une coupure entre « les Officiers Libres » et Si Mira et à ce moment, les Officiers Libres avaient choisi une position stratégique dans l’Akfadou et l’ont considéré comme leur propre fief vital pour eux dans la mesure où il était interdit à toute personne étrangère à leur groupe de s’en approcher ou de le traverser pour tour objectif. Durant cette période, les événements  s’enchainèrent sans arrêt entre les deux groupes belligérants. Du coté de la Révolution, nous avions enregistré la reddition pure et simple de l’officier en chef Mohand Arab Djabali à l’ennemi le 2 Août 1959 après une bagarre violente qui s’est déclenchée entre lui et Mira à propos de la question du mariage des moudjahidin  qui leur était interdit alors que Mira lui-même venait de se remarier à Awzellaguen après juste son retour de Tunis vers la Wilaya 3. Mais il signifia un refus catégorique à Mohand Arab Djabali qui s’était fiancé à une femme de la région et qu’il voulait épouser légalement et Mira l’avait éconduit selon ces termes : « Il est strictement interdit aux moudjahidin de se marier en ces temps précis ! » et c’est ce qui provoqua une autre prise de bec  violente entre les deux responsables qui aurait pu dégénérer en bataille armée et ceci venant après des malentendus conflictuels  entre les deux hommes  dans des situations diverses. Après une semaine par rapport à ce conflit ouvert entre les deux responsables,Mohand  Arab Djabali se rendit au centre militaire de Koudri sis à côté de la localité de Laazib et lorsque le moudjahid Mohand Haya fut arrêté par l’ennemi français au cours de cette même semaine et conduit aux services du Bureau 2 d’Akbou, il fut étonné de la présence de l’officier Mohand Arab Djabali dans ledit service avec des officiers adverses et ce dernier s’adressa à lui en ces termes : « C’est ainsi que Dieu l’a voulu pour que Mira me pousse à cette situation…Il veut procéder à la liquidation physique…c’est un fou criminel…intolérant et sectaire qui n’aime pas les intellectuels et les compétences… » Et au cours des premiers joursde novembre 1959, le commandant Mira tomba au champ d’honneur et ce dès la réception d’un courrier émanant des responsables de la Révolution de Tunis qui ordonnait au commandant Mira et au chef de la rébellion d’Akfadou de se mettre sous les ordres du Commandant Mohand Oulhadj pour être le candidat au commandement de la Wilaya 3. Au mois de Mai 1960 ; s’ensuivit un autre courrier des hautes autorités de la Révolution en Tunisie informant le Commandant Mohand Oulhadj sur sa promotion au grade de colonel et intronisé de ce fait Commandant de la Wilaya 3 et il nomma par la suite ses adjoints avec grades de commandants au nombre de quatre (04) et ce sont : Hamimi Oufadel, Tayeb Seddiki, Ahcene Mahiouz et Moh Ouali.

Pour ce qui est de l’autre camp, à savoir «  Les Officiers Libres d’Akfadou », nous avons enregistré quelques événements dans leurs rangs durant cette période précise et nous citerons :

- prise de contact de l’un d’entre eux avec le Colonel Boyes commandant de la Place de Bejaia à cette époque. Il avait eu avec lui de nombreuses entrevues continues  et avait eu avec lui de nombreuses rencontres  au vu et au su de tout le monde et lorsque Si  Allaoua l’interpella en lui disant : «  Est-il vrai que tu as eu ce qu’on m’a rapporté comme contacts avec Boyes à Bejaia ? ». L’homme lui répondit : « Oui ! Je voulais le tromper ! » et sur ce, Si Allaoua le violenta et le sermonna et la situation aurait pu se terminer par une utilisation d’armes à feu entre eux et quelques jours plus tard, l’homme tomba prisonnier dans une embuscade,

- certains d’entre eux étaient visiblement marqués par la proposition du Général De Gaule aux révolutionnaires en 1959 dans le cadre de sa « Paix des Braves surtout qu’une certaine propagande travaillait à la faire entrer dans les rangs des citoyens, des mousseblines de jour comme de nuit et ceux-là devinrent les victimes de ce travail d’intox,

-arrestation de l’officier en chef Si Sadek Ferrani dans les environs d’Iakourene lors d’une embuscade tendue et lui occasionnant une  blessure légère qui a été soignée sur le vif puis libéré ?!! pour convoler en noces fastes dans les environs de la Soummam et son départ vers la capitale Alger pour vivre dans le quartier de Hussein Dey où il ouvrit un magasin vendant du lait…

Là, j’ouvre le champ au commandant Si Hamimi  qui nous dit au siège du Secrétariat National de l’Organisation des Moudjahidin au niveau de la Villa Boumaraf : « …Et au niveau du quartier de Hussein Dey, il continua à entrer en contact avec quelques rebelles d’Akfadou avec l’entremise d’un agent de liaison qui travaillait dans l’une des mairies de la Basse  Soummam mais Si Ferrani ignorait que cet agent travaillait en étroite collaboration avec les agents de la Révolution de la région à qui il remettait toutes les missives envoyées avant de les remettre à leurs destinataires. Dans l’une de ces lettres, Ferrani disait à son ami d’Akfadou : « Dans peu de temps, nous allons vous envoyer un hélicoptère qui va vous transporter à Dar El Beida où nous aurons une séance de travail avec les autorités françaises… »

Là, j’ouvrirai la parenthèse pour dire que notre ami Ferrani entretenait et coordonnait avec le groupe de Si Salah de la Wilaya 4 dans le projet gaullien de la « Paix des Braves ! »

Deuxièmement, je ne doute pas de l’esprit patriotique  de Ferrani et de  son dévouement après ce qu’il venait de commettre en affichant sa collaboration à travailler avec les hommes de la« Paix des Braves » et s’il avait fait cela, c’était en partie pour échapper  à une liquidation secrète ou une condamnation à mort par la guillotine de la part des autorités françaises et il s’employait à les tromper et à ruser et se rire d’eux puisqu’il savait plus que tout autre que si l’ennemi   procédait à l’arrestation d'un cadre de sa trempe, sa fin n’était  que ce que  nous avons évoqué plus haut ! Là finit mon propos sur l’épisode d’Akfadou et je vais de ce pas au travail de résolution du problème qui se résume dans :… A la fin, il advint que  personne ne pouvait prévoir…accentuation de la rébellion  du Groupe d’Akfadou et sa séparation d’avec le gros de la troupe !!! En effet, les « Officiers Libres d’Akfadou » se rebellèrent en Septembre 1959…et tout le monde désapprouva l’acte et le commandant de la Wilaya s’éleva contre ces comportements étranges et dangereux de leur part notamment en ces moments où les troupes de Challe encerclaient l’Akfadou avec des dizaines de milliers de parachutistes et de légionnaires étrangers, de Noirs et de harkis qui s’installèrent sur ses sommets, ses collines, ses plaines et ses rivières… Le commandant attendait ce moment avec l’espoir que Dieu oriente ces égarés vers le droit chemin et se rendent compte qu’ils étaient dans l’erreur et c’est ce qui arriva en fin de compte et ils purent revenir dans les rangs de la Révolution…à la légitimité…Mais, passèrent deux mois de suite sans que pointe le moindre espoir sur le terrain et c’est ce qui poussa le commandant Mohand Oulhadj à convoquer  le Conseil de la Wilaya 3 pour une réunion. Cette réunion des cadres eut lieu le 1er Janvier 1960 et ces derniers étudièrent la situation et convinrent qu’elle était complexe et tombèrent d’accord pour informer la Direction de la Révolution à Tunis. C’est ce qu’ils firent avec une motion regroupant tous les problèmes qu’ils envoyèrent le même jour et au mois de Mai 1960, la Direction de Tunis informa le commandant Mohand Oulhadj de sa promotion au grade de colonel et désigné à la tête de la Wilaya 3.

A cette époque, le Colonel Mohand Oulhadj multiplia les démarches auprès des «  Officiers Libres d’Akfadou » dans l’espoir toujours bien fondé de refermer la blessure et de ressouder les rangs des moudjahidin de la Wilaya mais comme dit le Coran : »A qui vas-tu lire tes Psaumes ô David ?!= Liman taqrae zabourak ya Dawud ?! » Puisque  le groupe rebelle continuait à parler avec  un esprit de défi,d’agression caractérisée et de refus de reconnaissance de l’autorité de Wilaya.Mais le Colonel Mohand Oulhadj ne perdit pas espoir dans les hommes et en Dieu,ce qui l’amena à redoubler d’initiatives en direction du groupe d’égarés. La volonté divine vint à la rescousse puisque durant une des nombreuses tentatives et ce dans les premiers mois de 1961, une réunion se tint avec la présence du Colonel Mohand Oulhadj et de 5 de ses gardes personnels conduit par l’Aspirant  Mohand Ouchelhab et de Si Allaoua flanqué de sa garde prétorienne. Les deux parties entrèrent en conclave durant deux heures. La réunion se termina sans succès à cause de la somme faramineuse réclamée par Si Allaoua de Mohand Oulhadj, demande qui  ne pouvait être satisfaite parce dépassant les moyens de la Wilaya. C’est ainsi que les deux camps mirent fin à leur entrevue et ne se revirent plus jusqu’à ce qu’une crise financière aiguë et contraignante menaça le groupe d’Akfadou  dans ses approvisionnements quotidiens dans les derniers jours de la saison d’été  de l’année 1961. Le groupe était accablé de dettes auprès des commerçants qui les ravitaillaient en denrées de tous genres et  ces derniers avaient insisté pour le recouvrement de leurs impayés avant de continuer de les approvisionner.Le groupe rebelle ressentit la nécessité d’un retour rapide dans les rangs de la Révolution et ils commencèrent par afficher de meilleurs sentiments et une meilleure  disponibilité à l‘égard du Colonel Mohand Oulhadj mais ce dernier ne manifesta aucun empressement au vu de ce qu’il a essuyé lors de la dernière rencontre comme  mépris,  désobéissance et  défiance… C’est ainsi qu’intervint le Capitaine Cheikh Youcef  dans le vif du sujet ainsi que l’officier Amira, cadre militaire  d’une zone qui jouissait du respect des deux camps opposés…En effet, la deuxième rencontre eut lieu en Septembre 1961 dans un lieu appelé « Forêt de Bourouma » dans les environs de Bounaamane à côté du Quartier Général de la Wilaya et il se trouvait que  les « Officiers Libres » s’étaient déplacés d’Akfadou vers Béni Ksila.

Les deux groupes arrivèrent au rendez-vous convenu : le ColonelMohand Oulhadj était flanqué du même groupe de gardes personnels conduit par l’Aspirant Mohand Ouchelhab et Si Allaoua avec des djounouds de sa fameuse katiba (compagnie).

Les deux camps s’attelèrent sur le champ à entrer en pourparlers directs et francs à partir de 16h du soir et cette fois-ci, la discussion fut calme, apaisée, fraternelle et de manière civilisée. Cette discussion alla jusqu’à l’heure tardive de 20h du soir. Certains compagnons présents à cette réunion me rapportèrent ce qui suit : « Nous étions dans l’attente des résultats de cette rencontre lorsque nous avons vu l’officier en chef Si Allaoua se mettre debout se tenant dans un garde à vous impeccable et saluant militairement le Colonel Mohand Oulhadj mettant ainsi fin heureuse à cet épineux problème d’Akfadou puis, les deux hommes se serrèrent l’un contre l’autre et à la vérité, cela nous a vraiment marqués. Nos corps avaient la chair de poule et beaucoup d’entre nous avaient les larmes aux yeux de bonheur et de joie. L’enfant égaré revenait dans le giron de la grande famille de la Révolution demandant pardon des siens et cette dernière lui ouvrit grands ses bras et c’est ainsi que furent détruits les derniers espoirs coloniaux de voir la région tomber dans des batailles fratricides entre les éléments de la Wilaya 3 et du groupe d’Akfadou.

 

Les conditions des deux camps ? Oui, en effet, il y avait entre les deux camps des conditions et le groupe «  des Officiers Libres » avait émis ce qui suit :

-règlement des dettes contractées depuis longtemps auprès des particuliers,

-annulation de toutes poursuites judiciaires contre les éléments du groupe à l’avenir, 

-leur affectation dans des lieux d’activité en groupes et non individuellement.

Du côté de la Direction de la Wilaya, il n’y avait aucune exigence formulée mais il y eut des promotions militaires (pour la forme). Puis le Colonel Mohand Oulhadj commença à répartir les «  Officiers Libres »vers diverses régions et la région qui reçut le nombre le plus élevé  fut la Région 3 Zone 2 où ils exercèrent leurs responsabilités et pour ma part, j’ai trois remarques à émettre :

-La première remarque : il était de tradition dans les rangs de l’ALN que les promotions suivent toujours des propositions de candidatures avec dossiers mais la situation était telle qu’une guerre larvée se préparait entre la Direction de Wilaya et le groupe des » Officiers Libres d’Akfadou » aux derniers mois de 1961 et le Colonel Mohand Oulhadj prit une quantité de médailles et de décorations de promotion vers Akfadou pour la satisfaction des rebelles et leur mise au silence  sans dossiers préalables et sans justifications  et mérites. Ces médailles furent distribuées entre eux aux éléments du groupe à tel point que tous se retrouvèrent officiers. Ce qui parut à beaucoup de nos frères que c’était une atteinte au bon sens et un piétinement des lois révolutionnaires alors que c’était là un agissement de discernement de la part du sage Colonel Mohand Oulhadj dans le seul but d’unir à nouveau les rangs de la Révolution !Plus tard, on eut droit à ces déclarations : « La fin justifie les moyens ! » mais il y eut tout de même des exceptions et mon ami l’officier Si Boubekeur El Hadj Ali me rapporta que lors de sa décoration par le Colonel Mohand Oulhadj à cette époque en qualité de capitaine de la Révolution, il eut ces mots pour moi : » Lorsqu’il me décora de ce grade de capitaine en lui rendant le salut militaire, je lui ai dit sur le vif:… « Saddek Abdelli est un homme bon qui mérite cette promotion aussi ! » et c’est là que le colonel porta sa main dans sa serviette et en ressortit une médaille militaire d’officier en chef qu’il me remit en me disant : « Si tu rentres inchallah  à Bejaia, tu pourras le décorer toi-même ! »

-La deuxième remarque :la condition du groupe d’être réaffectés en groupes et non en individus est injuste et elle ne peut être admise par la raison ou l’esprit des lois révolutionnaires mais le Colonel Mohand Oulhadj a accepté par nécessité révolutionnaire tous les compromis dans le but d’atteindre la stabilité dans l’Akfadou et ailleurs…et pour réaliser ce qu’on pourrait appeler une concorde dans la région et il en fut ainsi,

- Troisième remarque : Il nous faut nous interdire de parler d’une partie par rapport à un tout car il était connu que le groupe des « Officiers Libres d’Akfadou » était un petit groupe qui se résumait dans la katiba ( compagnie) de Si Allaoua et leur nombre était limité et quelques sympathisants de la Région 4 Zone 2 et ce groupe ne pouvait dépasser 140 éléments. Leur temps d’activité dans cette épreuve se situe entre Septembre 1959 et septembre 1961 soit une durée de 2 années. Mais pour leur localisation - et c’est cela où nous voulons en arriver-, la forêt d’Akfadou était divisée en Akfadou Est et Akfadou Ouest : l’Ouest était associé à la Zone 3 et l’Est à la Région 4 Zone 2 et le groupe des « Officiers Libres » tenait une  partie réduite de celle-ci tout en signalant que les Zones 1-2-3 avec leurs officiers, leurs djounouds, leurs mousseblines étaient tous avec la Direction de la Wilaya 3 ainsi que la Région 2. Mais il nous arrive de lire dans certains récits que la Région 2 était compromise dans ce groupe alors qu’elle fut toujours fidèle à la Direction de Wilaya et que le taux de rébellion en son sein était un mensonge grossier. Même les« Officiers Libres » se permettaient de parler au nom de cette Région2 alors qu’elle était loin de leurs actions. Et il n’est pas sain de parler d’une minorité au nom d’un tout.

La source

Posté par mohouvouj à 16:42 - - Commentaires [0] - Permalien [#]

Bataille historique qui s’était déroulée en REGION 4, ZONE 3, WILLAYA 3.

Bataille historique qui s’était déroulée en REGION 4,  ZONE 3,  WILLAYA 3.

À proximité du Village Ait Said,  Cne de Bouzguène, 

   Au lieu dit Thighilt 

 

 

Stele

 

Témoignages des  Moudjahidine:

 •  ACHIR   Tahar  présent lors de l’accrochage 
 •  OUAZAR   Idir  présent lors de  l’accrochage 
 •  YAHDENE  Mhend.  

 

                                                                                                                                                                                

               Nous étions dans la forêt de l’Akfadou durant le mois de mai 1959 avec notre   groupe  Commando,   composé  de  sept moudjahidine, dirigé par un brillant  lieutenant de l’ALN, décédé  au champ d’honneur  en  1960, appelé  Mohand  OUCHELHAV (CHELLAH    Mohand),   originaire du  village  Iguersafen commune  d’Idjeur, Daira de Bouzguène,   ce  groupe  a  toujours  opéré au sein de la  région 4,  zone 3   wilaya 3  qui  couvre les  Dairat  actuelles  de  Azefoun, Azazga et Bouzguène.

               Notre mission consistait surtout à approvisionner en armes, munitions et en denrées  alimentaires,  les membres  de  l’ALN  qui  activaient dans  le secteur  et  en particulier ravitailler les malades et  les blessés  qui  se trouvaient dans les infirmeries, et conformément  aux  Instructions  de  nos  responsables, ces  derniers  étaient  d’ailleurs  servis  en priorité.

                A la fin du mois de mai, le  29 mai 1959 exactement, à la tombée  de  la nuit ,  nous  étions  en route  pour  aller  dîner  au  village  Ibouyisfen, dont l’itinéraire a été  de la Forêt   d’Akfadou,  passer  par le  village  Ait Said,

                En arrivant au village Ait Said, vers 22H 30, on a été  rejoint par un autre groupe de la section quatre, dont SADAOUI  Lakhdar et HAMMOUCHE  Salah,    parmi  le  groupe commando les moudjahidine ACHIR Tahar,  KANES   AkliOUAZAR  Idir et MAOUCHE Ouramdane,  tout le groupe  était  dirigé   par  le  lieutenant Mohand OUCHELHAB ,                                             

                Après  notre  rassemblement,  nous   nous  sommes  résignés à  partir vers le village  Ibouyisfen,  qui   nous a  été  désigné par le  responsable du front  afin de  nous alimenter. Tout en prenant nos précautions, nous marchions  en file  indienne  dument espacés les uns des autres afin de parer à toute éventualité,  sait on jamais !  Les embuscades  des  soldats français faisaient des ravages dans nos  rangs, durant  la sinistre Opération Jumelle.

                Il  est  à noter  que  le  groupe commando,  bien  équipé,  était  confiant  avec la présence  de   Ali  MAGOURA, avec  son  fusil  mitrailleur,  arme  qui  tenait  en  respect  les  ennemis, même les  avions,   lorsqu’il crachait  son  feu  et  du   lieutenant   OUCHELHAV,  un   ancien  de l’armée   française, qui  avait  beaucoup d’expérience   sur   le  plan  militaire. Il y avait aussi d’autres moudjahidine. Une  cinquantaine d’années  après l’opération il est difficile de se  rappeler de tous les noms dont  la  plupart ne  sont  plus  de  ce  monde.

               Arrivés  juste au dessous  du village Ait Said, plus exactement à Thighilt des soldats  français étaient là, en embuscade, avec d’autres éléments postés plus à l’est sur une crête. Mahmoud de Tifrith  d’Akbou,  un  compagnon  de  lutte,  arriva le premier  et a repéré une ombre, il a fait un geste pour  s’arrêter  et pour bien distinguer  la  silhouette  derrière  un  arbre  et  les militaires français qui l’ont aperçu  les  premiers,  ont  tiré sur lui.

              L’attaque commença  et  des  rafales  de  mitraillette  retentissaient  de partout Mahmoud,  touché  par  une  rafale,  tirée  à  bout portant par un militaire embusqué non loin de lui, a perdu  la  vie  sur  le coup. L’accrochage  a  été  très violent,  car des deux cotés il y avait des armes de guerre  qui  crachaient le feu, heureusement pour  nous il  y’avait  Ali MAGOURA qui  suivait  derrière le groupe avec sa pièce mitraillette type  FM 24/29 et  il arrosa  à  son  tour  la  crête  où  se trouvaient les militaires français, qui tiraient sur nous avec toutes sortes d’armes. 

              L’intervention  de  Ali MAGOURA, avec sa pièce,  a déstabilisé l’ennemi et a créé un cafouillage dans ses rangs,  les militaires français croyaient probablement que les tirs de  la pièce provenaient de leurs camarades, ce qui était faux.

              Suite au désordre créé par les tirs de la pièce de Ali MAGOURA  les militaires français  arrosaient  leurs  compagnons  sans  le  savoir,  les  moudjahidine  ont  profité  de cette situation pour achever tous les militaires qui étaient au dessous de la crête.

               Le bilan  de cet  accrochage, malgré la surprise, était en notre faveur puisque selon les informations  que nous avons  eu  le  lendemain, faisaient état de vingt cinq  soldats français abattus.  Dans  nos rangs  il n’y avait  qu’un mort et sept moudjahidines  blessés. Blessés non par balles mais durant  notre  repli  où  nous  avions  eu  des  petits  désagréments  corporels. Quelques temps après l’artillerie ennemie  était  entrée  en  action,  juste après notre repli. Les obus pleuvaient de partout sur le village. L’artillerie du village  Ait Aicha notamment  où il  y avait un grand canon appelé AMGHAR NATH AICHA que redoutaient  les  Moudjahidine,  ses obus creusaient des trous d’où jaillissait l’eau, même  en été et malheur à celui qui se trouverait sur sa trajectoire. Des canons tiraient aussi des camps des environs, Bouzguène, Ifigha, et  Ahfir.                                                 

              Comme le terrain était connu des moudjahidines de la région, le repli s’été effectué  dans  l’ordre, sans être repéré par l’ennemi. Malgré l’effet de surprise, l’accrochage a  duré  approximativement  une  heure, deux   soldats  français,  qui   fuyaient,  suite  à   leurs blessures,  se  sont retrouvés coincés  entre  le  camp  militaire   français  de  Bouzguène et du village de Tizouine.                                                                                                                                                                                                                    Nous   avions  pensé  faire  une  offensive  afin  de  les  récupérer comme prisonniers,  comme  il  y avait beaucoup de soldats aux alentours notre responsable n’a pas voulu risquer ses hommes!  Bien dommage !  Ils nous ont échappé, cela aurait été une bonne prise pour nous.

            Le soir  la répression était  terrible sur les villages des environs, en particulier sur les habitants du  village Ait Said,  ils ont vécu  l’une  des  plus  terrifiantes  nuits  par des bombardements lancés de partout  sur  le  village. Plus de 36 obus de mortiers étaient tombés sur le village, par miracle aucune victime n’était à déplorer. Depuis ce jour du  30 mai 1959, le village a été encerclé  avec du fil  barbelé,  et  malgré  cela  les  villageois  n’ont  jamais  baisser les bras, ils étaient  en contact permanant avec  L’ALN,   pour  donner  des  renseignements  sur  le  mouvement de l’ennemi, recueillir les Moudjahidine, les nourrir et veiller sur leur sécurité et ils ont lutté avec le peu de moyens qu’ils possédaient jusqu’à l’indépendance. Il faut rappeler que le  village Ait Said servait de poste  de commandement au Colonel  SI   Mohand  OULHADJ,  chef historique de la wilaya III,  pendant l’Opération Jumelle. 

Gloire à nos Martyrs et que Dieu les accueille dans son vaste paradis 

 

                     Témoignages recueillis et transcrits par : Hammouche Ahmed  


Autres témoignages :

           Il me semble que durant cette opération un moudjahid blessé, en se repliant il ne pouvait  franchir une clôture, faite avec du fil barbelé et avait été fait prisonnier. A l’époque toutes les parcelles de terre, autour du village, étaient clôturées. Depuis ce jour les responsables de l’ALN avaient demandé leur démantèlement, pour permettre le déplacement rapide des moudjahidine.

Autre fait : Il avait était décidé aussi l’abattage de tous les chiens, car en aboyant la nuit ils signalaient le passage des moudjahidine.


La source

Posté par mohouvouj à 16:41 - - Commentaires [0] - Permalien [#]

Un hommage a été rendu, la semaine dernière, à la moudjahida Zahra Amrane, dite Malika, décédée le 7 mars 2005.

Un hommage a été rendu, la semaine dernière, à la moudjahida Zahra Amrane, dite Malika, décédée le 7 mars 2005.


«Une première à Tizi Ouzou», disent les organisateurs. L’hommage à cette fidaïe, née le 3 avril 1939 à Iguersafène (Idjeur-Bouzeguène), à 65 km à l’est de Tizi Ouzou, a été organisé par le musée régional du moudjahid en collaboration avec la famille de la regrettée et le comité du village Iguersafène. Les moudjahidine et moudjahidate et l’Association de wilaya des grands invalides de guerre ont pris part à cette journée commémorative.

Une immense foule, en majorité des femmes, ont suivi avec beaucoup d’émotion les témoignages des anciennes et des anciens compagnons d’armes, notamment dans les activités de moussebil, moussebila et de fidaï durant la lutte armée à la Wilaya III et aussi à Alger. Avant la remise de cadeaux (tableaux et insignes d’honneur) à la sœur de la moudjahida, Nna Ouardia, et à la famille de la fidaïe, un groupe de vieilles femmes a exécuté en chœur un long chant patriotique qui a ému l’assistance.

Dans la brochure biographique de Malika Amrane, remise aux participants, l’on relève que cette dernière était la veuve du commandant chahid, Rabah Krim, frère du négociateur et signataire des Accords d’Evian. Orpheline de mère dans sa prime enfance, elle est alors partie s’installer, en compagnie de sa sœur et de son père en France, où elle a suivi ses études.
En 1952, elle regagne le pays natal.

Zahra, ayant un niveau secondaire en 1956, a répondu en tant qu’étudiante à l’appel du FLN/ALN du 19 mai de la même année. Elle a rejoint alors le maquis où elle exercera comme infirmière-ALN en zone 3 de la Wilaya III sous les ordres du commandant Akli Mohand Oulhadj et du capitaine Si Abdellah Maghni, d’Ibsekriene (Aghribs) jusqu’à fin 1958. Elle sera ensuite affectée en zone 4 de la même Wilaya pour travailler sous les ordres de son futur époux, Rabah Krim, et du lieutenant Si Moh Nachid.

De 1959 à 1960, Malika est encore affectée à Alger pour la pose de bombes artisanales dans des lieux fréquentés par des militaires et des colons français. Ces opérations marqueront ainsi le retour du FLN/ALN dans la capitale pour une «seconde bataille d’Alger», outre d’autres actions que lui confiait le commandant Rabah Krim et qu’elle mènera avec succès, aidée en cela par des volontaires moussebels. La moudjahida, qui fut arrêtée et emprisonnée par l’armée française en mai 1960 à Boghni, sera libérée plus tard et vivra le bonheur de l’indépendance de son pays.


Salah Yermèche

La source

Posté par mohouvouj à 16:37 - - Commentaires [0] - Permalien [#]